Nyheter

KROM på tvers

25. jan. 2021

KROM prøver

Rom for dans initierte i 2015 det tverrfaglige samarbeidet KROM på tvers. Sammen med lærerutdanningen og den kulturelle skolesekken i Østfold arbeidet vi i seks år med å gi fremtidige lærere i Østfold didaktiske verktøy slik at de enda bedre kunne legge til rette for gode kunstmøter i skolen.

Forfatter

Samarbeidet med Høgskolen i Østfold

Rom for Dans har samarbeidet med Kristine Høeg Karlsen ved Høgskolen i Østfold siden 2014.

Kristine var i 1996-97 student ved 1-årig forstudium i dans, som senere ble videreutviklet til den 2-årige fagskolen Skolen for Samtidsdans. Caroline Wahlstrøm Nesse og Camilla Myhre var blant lærerne hennes den gangen. Senere tok Kristine en master i pedagogikk og disputerte i 2016 med doktoravhandlingen: «Feedback under lupen. Utvikling og utprøving av en modell til bruk i forskning på feedback i høyere utdanning» ved Universitetet i Oslo.

Siden 2013 har Kristine vært knyttet til lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold som førsteamanuensis. Da hun i 2014 fikk ansvaret for danseopplæringen i kroppsøvingsfaget ved skolen ønsket hun å fokusere på skapende dans og tok derfor kontakt med sine tidligere lærere Camilla og Caroline for at de kunne bidra med sin kompetanse. Sammen utformet de et undervisningsopplegg for lærerstudentene. Dette samarbeidet ble opptakten til et mer omfattende samarbeidsprosjekt som fikk navnet KROM på tvers.

Gunhild Brænne Bjørnstad, førstelektor ved lærerutdanningen, ble tilknyttet KROM på tvers i 2015 og har vært aktivt med i prosjektet siden.

Den kulturelle skolesekken

Hedvig Lykke kom til Rom for Dans fra Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken i Kulturrådet (nå Kulturtanken) i 2015. Gjennom jobben i sekretariatet visste hun at Den kulturelle skolesekken ønsket seg et tettere samarbeid med lærerutdanningen. Da hun fikk vite at Rom for Dans hadde et pågående samarbeid med lærerutdanningen i Østfold så hun derfor en mulighet til å utvikle samarbeidet videre og inkludere DKS Østfold som part i prosjektet. Hedvig kontaktet Johannes Hafnor som den gangen var leder for DKS Østfold (nå enhetsleder for produksjon i Viken) og inviterte Den kulturelle skolesekken med inn i prosjektet. Johannes var interessert i et tverrinstitusjonelt samarbeid og så verdien i å jobbe alternativt innenfor rammene av DKS for å utvikle noe nytt, - dermed var et tre-parts samarbeid født.

Hvorfor KROM på tvers?

Gjennom 15 år har Rom for Dans drevet kunstnerisk arbeid med fokus på barn og unge. Med utgangspunkt i at alle mennesker, uansett alder, har et eget ekspressivt uttrykk har Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre i samarbeid med Marius Kjos utviklet KROM-metoden.

KROM (Kropp i rom) er en kunstpedagogisk metode som gir barn og unge verktøy for å være i skapende prosesser med kroppen i rommet. I KROM deltar den enkelte elev med egne kroppslige uttrykk og disse uttrykkene settes inn i en koreografisk eller kunstnerisk ramme. Gjennom koreografiske oppgaver får elevene praktisk erfaring med å skape og oppleve kunst. Med KROM-metoden jobber barna med refleksjon omkring de utrykkene som skapes. Vi spør elevene hva en kropp kan være og gjøre, og ser på hva kroppen uttrykker, heller enn å kopiere bevegelser voksne har skapt fra før.

Gjennom årene har over 12.000 barn deltatt på KROM-verksteder på skolen i regi av Rom for Dans og Den Kulturelle skolesekken i Oslo, Nordland, Møre og Romsdal og Viken. Med KROM-verkstedene har vi ønsket å utforske og utfordre hva et kunstprosjekt i skolen kan være. Vi har vektlagt elevmedvirkning og at elevene får verktøy til å skape, uttrykke seg, oppleve og reflektere. Underveis har vi hele tiden spurt oss selv om hvordan vi kan utvikle og tilpasse verkstedene for å gi elevene den best mulige opplevelsen. Erfaringen har vist oss at lærerne vi møter i skolen er svært viktige for elevenes kunstopplevelse. Læreren er nøkkelen til gode kunstmøter i skolen. Fra et kunstnerisk ståsted har det vært viktig for Rom for Dans å få til et bedre samarbeid med lærerne, bare slik kan vi lykkes med kunstprosjektene våre.

For at lærere skal kunne legge til rette for gode kunstmøter i skolen trenger de didaktiske verktøy. Gjennom KROM på tvers får lærerstudentene konkrete erfaringer med skapende arbeid og trening i å møte og snakke om kunst med elevene sine. Lærerstudentene blir gjennom prosjektet bevisstgjort sin viktige rolle i formidlingen og pedagogikken rundt de kunstneriske møtene i skolen.

Målet med KROM på tvers har vært at de fremtidige lærerne i Østfold bedre skulle kunne inkludere kunstopplevelser og skapende arbeid i undervisningen sin. Gjennom å styrke de fremtidige lærernes kunst-kompetanse, skulle prosjektet på sikt sikre elevene i Østfold enda bedre kunstopplevelser i skolen. Det har også vært et ønske at lærerstudentene skal få et større eierskap til Den kulturelle skolesekken. DKS kan kanskje først nå sitt fulle potensiale når ordningen i større grad innlemmes i skolehverdagen og brukes i undervisningen, men for å komme dit trenger lærerstudentene kunnskap om Den kulturelle skolesekken og hvordan ordningen fungerer.

KROM på tvers det første året

I 2015/2016 ble KROM på tvers gjennomført for første gang.

Det praktiske arbeidet foregikk i tre faser:

Rom for Dans v. Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre gjennomførte i samarbeid med Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad fra Høgskolen i Østfold et undervisningsopplegg for lærerstudentene ved grunnskolelærerutdanningen. Lærerstudentene og deres praksislærere ble introdusert for KROM-metoden og det å jobbe i kunstneriske prosesser. De fikk også informasjon om Den kulturelle skolesekken fra Johannes Hafnor i DKS Østfold.

Lærerstudentene fikk som del av sin praksis delta i et KROM-verksted ute i skolen sammen med kunstnere fra Rom for Dans, elever og praksislærere. Det første året med KROM på tvers var det Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen og Maaike Croles Fitjar som var utøverne som turnerte med KROM-verkstedet. Verkstedet ble gjennomført i regi av Den kulturelle skolesekken i Østfold.

Etter at lærerstudentene hadde deltatt i KROM-verkstedet ble det gjennomført et avsluttende undervisningsopplegg i regi av Rom for Dans og Høgskolen i Østfold. Her ble lærerstudentenes erfaringer oppsummert og prosjektet evaluert.

Videreutviklingen av KROM på tvers

Siden 2016 er det blitt turnert med KROM-verksteder på praksiskolene i Østfold i regi av Den kulturelle skolesekken hvert år. Rom for Dans har gjennomført verksteder for både barnetrinnet og ungdomstrinnet. Gjennom årene har Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen, Maaike Croles Fitjar, Charlott Madeleine Utzig, Daniel Rodrigo Nilsen og Chollada Phinitduang vært med som utøvere.

Fra 2015 ble KROM På tvers inkludert i pedagogikkfaget ved Høgskolen i Østfold. Dette bidro til å sette fokus på kunst og kultur og estetiske læreprosesser som del av den obligatoriske grunnutdanningen til lærerstudentene. Da den nye masterutdanningen for lærerstudenter kom i 2017 ble KROM innlemmet som del av pensum på lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

I 2016 fikk Høgskolen i Østfold, sammen med DKS, støtte fra Oslofjordfondet til å forske på samarbeidsmodellen som ble utviklet i forbindelse med KROM på tvers. Tittelen på prosjektet var «En ny samhandlingsmodell for møtepunktet mellom kunst og skole gjennom DKS». Dette var et forskningsprosjekt som fokuserte på utvikling av en ny metode for samhandling i Den Kulturelle skolesekken. Forskningsprosjektet var et tverrinstitusjonelt samarbeidsprosjekt i Østfold mellom Den kulturelle skolesekken i Østfold, avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold, barneskoler i regionen og Rom for dans. Prosjektet ble ferdig i januar 2020, og dannet grunnlaget for søknaden til Forskningsrådet i 2019 og forskningsprosjektet pARTiciPED som starter opp i 2021.

Fra KROM på tvers til pARTiciPED

Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lærere i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere som Den kulturelle skolesekken. Prosjektet eies av Høgskolen i Østfold og ledes av Kristine Høeg Karlsen. I prosjektet vil det settes opp ulike DKS-laboratorier. Her vil elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, kunststudenter, historikere, formidlere, lærerutdannere og skoleledere inviteres inn. Høgskolen i Østfold forteller på sine nettsider at «gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter vil utvikles gjennom flere målrettede og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer». Metodikken i prosjektet er hentet fra aksjonsforskningen og forankret i metoder som er utviklet innen deltagende design. For mer informasjon om pARTiciPED:

Samarbeidet rundt KROM på tvers ligger som et utgangspunkt for prosjektet vi gjør i pARTiciPED, men vi utvikler nå en ny modell hvor Høyskolen for Dansekunst kommer inn som en viktig samarbeidspartner. Høyskolen for dansekunst deltar i pARTiciPED med utvikling og gjennomføring av aktiviteter med utgangspunkt i KROM metoden, og med forskningsbidrag. I pARTiciPED tar vi samarbeidet et skritt videre og undersøker hvordan dansekunststudenter fra Høyskolen for Dansekunst og lærerstudenter fra Høgskolen i Østfold kan møtes og samarbeide.