Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk utviklingsarbeid er kunstens forskning. Et kunstnerisk utviklingsarbeid innebærer å forske i og gjennom kunstneriske prosesser, kunstprodukter og kunstpedagogiske praksiser.

Analyse og refleksjon formidles gjennom artikler, film, bidrag i bøker, seminarer, konferanser, kurs og utdanning.

Hva vi ønsker å bidra med

  • skape nye kunstuttrykk
  • utfordre etablerte praksiser og produsere ny kunnskap
  • heve de ansattes kompetanse
  • utvikle arbeidsmetoder
  • bidra til kompetanseutvikling i kunstfeltet
  • bidra til innovasjon og økt verdiskaping i samfunnet for øvrig

Noen eksempler

KROM-metoden

En kunstpedagogisk metode utviklet ved Rom for Dans til bruk i skoleverket. Metoden gir elevene grunnleggende verktøy for å skape, utøve, oppleve og reflektere over kunst med kroppen i rommet. KROM har som ambisjon å være en døråpner inn til kunstens verden for elevene. En rekke ulike prosjekter og forestillinger springer ut av KROM-metoden.

KROM i Bodø-piloten

Prosjekt som hadde som mål å undersøke hvordan lærerne kunne integreres bedre i arbeidet med kunstprosjekter i skolen. Foregikk som et todelt arbeid: et klasseromsprosjekt for 5.trinn og et forestillingsprosjekt for 7.trinn. Rom for Dans ved Caroline W. Nesse og Camilla Myhre hadde det faglige og kunstneriske ansvaret.

KROM på tvers

Tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Rom for Dans, Høyskolen i Østfold, Den kulturelle skolesekken i Østfold/Østfold Kulturutvikling og Høyskolen for Dansekunst.

Prosjekt Isadora

Et 3-årig kunstnerisk utviklingsarbeid støttet av Norsk kulturråd. Målet med prosjektet var å undersøke hva dansekunst for og med barn og unge kan være.